Styrelse

 • Janne Björge, ordf.
 • Andreas Göthberg
 • Per Löfgren
 • Linda Woxneborn
 • Janne Björge, ordf.

  Janne Björge, ordf.


  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  0734 16 73 00
 • Andreas Göthberg

  Andreas Göthberg

  Business Region Göteborg AB
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  0707 61 24 26
 • Per Löfgren

  Per Löfgren

  Ekensteen Löfgren AB
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  0709 48 34 70
 • Linda Woxneborn

  Linda Woxneborn

  HIQ
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  0702 66 93 05

Valberedning

Revisorer

Revisor för MiG Service AB

Charlotta Billing
MOORE KLN AB
Lilla Bommen 4A
411 04 Göteborg
0734 19 39 11
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Revisor för MiG

Anders Karlsson

Renvägen 33
433 70 Göteborg
0705 62 43 28
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation och stadgar


Stadgar för Marknadsföreningen i Göteborg

BAKGRUND
Marknadsföreningen i Göteborg, MiG, är medlem i Sveriges Marknadsförbund, som har till syfte att företräda marknadsföringens funktioner och att eftersträva ett förtroendefullt samarbete med näringslivet och organisationer.

§1 ÄNDAMÅL
Marknadsföreningen i Göteborg vänder sig till människor med intresse för marknadsföring. Föreningen ska främja sådan verksamhet som ger medlemmarna kunskap och kontakter för framgång. Marknadsföreningen i Göteborg ska förverkliga dessa syften genom att arbeta för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan företag och organisationer inom Göteborg med omnejd och föreningens medlemmar.

§2 ORGANISATION
Föreningen är en sammanslutning av personer (personliga medlemmar), företag och organisationer som hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen har sitt säte i Göteborg med ett verksamhetsområde som omfattar Göteborg med omnejd. Verksamheten bedrivs i helägt aktiebolag. Föreningens beslutande organ är: Årsmöte (§11) Föreningsmöte (§12) Styrelse (§§14 och 16)

§3 MEDLEMSKAP
Styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, beviljar medlemskap i föreningen. Den som önskar medlemskap i föreningen ska anmäla detta till föreningens kansli. Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag från styrelsen kalla person som på ett framstående sätt verkat för föreningens syfte.

§4 HEDERSMEDLEM
Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som på ett framstående sätt verkat för föreningens syfte.

§5 ÅRSAVGIFT
Medlem ska före årssammanträdet betala för löpande kalenderår fastställd årsavgift. Personlig medlem, som inväljs under andra halvåret, betalar halv avgift eller den avgift styrelsen beslutar. Den som inte betalat årsavgift för innevarande kalenderår, saknar rätt att utöva sina rättigheter som medlem tills dess att avgiften är betald. Hedersmedlem betalar inte någon årsavgift. Styrelsen har rätt att, efter ansökan, reducera årsavgiften för personlig medlem.

§6 UTTRÄDE
Medlem, som önskar utträde ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till kansliet. Medlem som trots påminnelser låter blir att betala årsavgiften för löpande kalenderår anses ha utträtt ur föreningen en månad efter det att årsavgiften förfallit till betalning.

§7 UTESLUTNING
Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av ett utskott bestående av ordföranden och vice ordföranden i styrelsen. I utskottets beslut ska skälen för uteslutning framgå. Beslutet ska omgående skickas i rekommenderat brev till utesluten medlem. Medlem kan inom trettio dagar efter mottaget beslut hos styrelsen skriftligen begära att hela styrelsen (minst 7 personer) omprövar utskottets beslut. Vid en sådan begäran är styrelsen skyldig att göra en (1) omprövning av beslutet om uteslutning. I det fall medlem godkänner uteslutning är den omedelbar.

§8 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§9 TID FÖR ÅRSMÖTE
Föreningen håller årsmöte före den 1 april.

§10 KALLELSE
Kallelse till årsmöte ska ske minst fjorton dagar i förväg per post, e-post/webbplats, genom föreningens medlemsutskick eller annonsering i en i Göteborg utgiven daglig tidning. I kallelsen ska utöver dag, tid och plats anges ärenden enligt §11 på dagordningen liksom valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter och de ärenden medlemmar önskar få behandlade. De ärenden som medlemmar önskar få behandlade ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari före aktuellt årsmöte. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för avhämtning eller kan rekvireras från kansliet.

§11 ÅRSMÖTE
Vid årsmöte ska följande punkter avhandlas: 1 Val av mötesordförande att leda förhandlingarna 2 Val av protokollförare 3 Upprättande av röstlängd 4 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 6 Fastställande av dagordning 7 Styrelsen och/eller föreningsmedlemmars förslag 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning från föregående kalenderår 9 Revisorernas berättelse samt fastställande av årsredovisning 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Fastställande av årsavgifter för kommande verksamhetsår 12 Val av ordförande i föreningen för ett år 13 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 14 Val av revisorer 15 Val av sammankallande och minst 2 ledamöter till valberedningen 16 Övriga ärenden

§12 FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöte utlyses genom kallelse minst fjorton dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat eller då minst femtio medlemmar framställt skriftlig begäran om detta. Vid föreningsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

§13 ÅRSMÖTES- OCH FÖRENINGSBESLUT
Vid årsmöte och föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning förutom vid personval sker öppet, om ej sluten omröstning påkallas av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Beslut om stadgeändring, kallande av hedersmedlem eller upplösning av föreningen fattas med minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Övriga beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten skiljer.

§14 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande och upp till högst nio ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder, övriga ledamöter för två år, med iakttagande av att hälften väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt ansvariga för de utskott och kommittéer styrelsen finner lämpliga. Styrelsen sammanträder på tider ordföranden finner lämpligt eller då minst tre styrelseledamöter begär. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet medlemmar är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Samtliga originalprotokoll förvaras på kansliet. Föreningsstyrelsen utgör även styrelse i MiG Service AB.

§15 STYRELSENS VERKSAMHET
Styrelsen beslutar om åtgärder, vilka avser föreningens ändamål och förvaltar föreningens medel enligt gällande placeringspolicy. VD ska vara adjungerad i styrelsen.

§16 VALBEREDNING
Valberedningens uppgift är att förbereda val enligt §11. Årsmötet utser en valberedning som ska bestå av sammankallande och minst två ledamöter.

§17 REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under kalenderåret utses vid årsmötet 2 revisorer, varav 1 internrevisor. Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet efter verkställd granskning avge skriftlig berättelse i vilken de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§18 STADGAR
Beslut om stadgeändring fattas av ett årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna ska av medlem inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 31 januari före aktuellt årsmöte. Föreslår styrelsen eller medlem stadgeändring ska förslaget anges i kallelsen till årsmötet.

§19 UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning ska fattas genom två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. På båda dessa möten måste minst 2/3 av de röstande biträda förslaget, de röstande måste utgöra minst 1/20 av föreningens medlemmar. Beslut om upplösning ska innefatta bestämmelse om disposition av föreningens tillgångar för de syften, som anges i §1. Org.nr. 857200-5182 Antagna av Årsmötet 2012


Samarbetspartners:

logo lansforsakringar     gbgoco     aveny production logo

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner