Kategori:
Sluten
Datum:
2019-03-26 17:30 - 20:00

Beskrivning

anmalan

Varmt välkommen till MiGs Årsmöte. Vi startar med en gemensam fika för att kl.18.00 hålla
MiGs Årsstämma.

Årsmötet vänder sig till dig som är medlem i MiG och erlagt årsavgiften.

Välkommen till Convendum, Avenyn 21
_______________________________________________________________________________

Valberedningens förslag till styrelse 2019:

Ordförande:
Janne Björge, Second Opinion Sweden – Styrelse Ordförande (omval 1 år)

Ledamöter:
Henrik Billger, Saddler (omval 1 år)
Jeanette Holmen, HSB (omval 1 år)
Malin Lundgren, NTF Väst Stora Holm Trafikövningsplats AB (omval 1 år)
Jan Berger, SEB (omval 1 år)
Ulrika Wahlström, IMCG (omval 2 år)
Maria Fuxborg, Lindholmen Science Park (omval 2 år)

Ersättare:
Per Löfgren, Grundare och medägare Ekensteenlöfgren (nyval för två år)
Peter Kurzwelly, serie entreprenör och medgrundare till G-Lab 21 (omval 1 år)

Adjungerad:
Charlotte Andersson

________________________________________________________________________________

Dagordning:

Vid årsmötet skall följande punkter avhandlas:

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av protokollförare
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsen och/eller föreningsmedlemmars förslag
8. Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning från föregående kalender år
9. Revisorernas berättelse samt fastställande av årsredovisningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
12. Val av ordförande i föreningen för ett år
13. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
14. Val av revisor
15. Val av sammankallande och minst 2 ledamöter till valberedningen
16. Övriga ärenden

Samarbetspartners:

  gbgco     uslogga             gplogotyp           aveny production logo        handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input