Kategori:
Annan
Datum:
2021-03-23 17:00 - 18:30

Beskrivning

anmalan

Varmt välkommen till MiGs Årsmöte.
Årsmötet vänder sig till dig som är medlem i MiG och erlagt årsavgiften.

Välkommen online, vi mailar en länk till dig när det närmar sig.

Dagordning:

1 Val av mötesordförande att leda förhandlingarna
2 Val av protokollförare
3 Upprättande av röstlängd
4 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsen och/eller föreningsmedlemmars förslag
8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning från föregående kalenderår
9 Revisorernas berättelse samt fastställande av årsredovisning
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av årsavgifter för kommande verksamhetsår
12 Val av ordförande i föreningen för ett år
13 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
14 Val av revisorer
15 Val av sammankallande och minst 2 ledamöter till valberedningen
16 Övriga ärenden

Valberedningens förslag:

Nyval för två år:
Linda Woxneborn, Business Area Manager Innovation and Communication, HIQ
Andreas Göthberg, Head of Foreign Direct Investments, BRG

Omval för två år:
Per Löfgren, Ekensteen Löfgren

Omval ett år:
Janne Björge, Heyman & Friends - Styrelseordförande

Styrelseledamöter som inte är på val i år:
Henrik Billger, Saddler Scandinavia
Jan Berger, SEB
Peter Kurzwelly, Sleep Cure, AI Innovation of Sweden, G-Lab21 m.m.
Daniel Wilke, Marketing Director, The Perfect World Foundation
Sandra Heaver, The Bond Communication

Förslag till revisor:
Charlotta Billing, Auktoriserad revisor, Moore KLN AB
Intern revisor, Gunnar Andersson

 

Samarbetspartners:

  gbgco     uslogga             gplogotyp           aveny production logo        handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input